Levagruppen

Behandlingsinnehåll

 • Individuell Behandling.
 • Metadon, Suboxone/ Buprenofin.
 • ADHD/ ADD medicinering.
 • Övrig medicinsk behandling.
 • Neuropsykiatriska utredningar.
 • Psykiatriska bedömningar.
 • Samtalsterapi individuellt.
 • Beroendeterapi och återfallsprevention.
 • Social funktionsanalys.
 • Social färdighetsträning.
 • Motivation och klientmedverkan.
 • Aktiv fritid
 • Miljöterapi
 • Fysisk genomgång och utveckling
 • Individuellt utformad utsluss och eftervård

 

Metodik

Behandlingsmetodiken på Levahemmet Kolarmora har huvudsakligen sin grund i en tillämpad kombination av KBT och den psykodynamiska teorin.

 

Då vår behandlingsmodell utgår från att ge den enskilde klientens behov och förutsättningar företräde finner vi ibland att en kognitiv behandlingsinriktning, KBT, är det som kan vara mer tillämplig för att nå de mål som utformats av klient, uppdragsgivare och behandlingspersonal. KBT har vi funnit särskilt verksamt vad gäller missbruk/beroendeterapi. I det fall det bedöms advekat erbjuder vi också psykodynamisk korttidsterapi som fungerar bra för de klienter som " fastnat " i olika livstrauman.

 

Vi upplever att kombinationen medicinskt stöd, samtalsterapi och miljöterapi är ett utmärkt sätt att arbeta med just denna klientgrupp. Miljöterapin är ett viktigt komplement för att succesivt etablera den självkänsla/ självförtroende som väsetligt bidrar till att förbättra förutsättningarna för klienten att kunna ta till sig behandlingen i övrigt.

 

Levahemmet Kolarmora ingår i Levagruppen som även innefattar Levafamiljerna, förstärkt familjevård som kan erbjuda individuellt utformad utsluss och eftervård med samma behandlingsinnehåll.

 

Inskrivningsförfarande

Telefonkontakt/ Remiss

 

En informativ träff på Levahemmet Kolarmora tillsammans med klienten och uppdragsgivaren inleder oftast en eventuell inskrivning. Vid informationen berättar vi om hur en behandling på Levahemmet Kolarmora ser ut. I vissa specifika fall träffar vi klient och uppdragsgivare på ex hemort. Vi beskriver de dagliga rutinerna, om regler ochriktlinjer vi arbetar efter, samt övrig information så att klienten och uppdragsgivaren får en så bred och informativ bild av verksamheten som möjligt. Därefter bestäms eventuellt datum för inflyttning gemensamt.

 

Avgiftningsbehov i samråd

 

Provplacering vid behov.

 

Tel. växel: 0152- 71 45 70

info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB