Levagruppen

Kvalitetsmål

Krav på personal

Adekvat utbildning. Levahemmet Kolarmora har behandlingsassistent som lägsta krav på utbildning för personal och timvikarier. Detta krav kan förbigås av dokumenterad lång erfarenhet av advekat behandlingsarbete samt personlig lämplighet befinns motsvara kompetens som behandlingsassistent.

 

Ansvarskännande, Ickevärderande, Förmåga att inspirera en annan människa, Social kompetens, Etik, Moral, Ödmjukhet och att föregå med ett gott exempel.

 

Vår roll i förhållande till klienten

Vår utgångspunkt är att klienten har gjort ett eget val när han kommit till Levahemmet Kolarmora och därför själv ytterst har "ansvaret" för att tillsammans med personalen aktivt arbeta med sin egen behandling.

 

Vi vill ha en så nära kontakt som möjligt med klienten för att få en god relation, och arbeta aktivt för att skapa ett positivt nätverk runt personen. Att se till att behandlingsplanen följs eller ändras med tiden så klienten känner att de mål som sätts upp är verkliga. Vi skall ha kontinuerlig dialog med läkare som också ordinerar ev medicin.

 

Våra leg. sjukskötersor skall dosera och dela ordinerad medicin och dessutom se till att ta regelbundna drogtester. Vi skall se till att etablera en relevant terapi anpassad efter klientens förmåga och behov.

 

Vår roll i förhållande till uppdragsgivaren

Att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren, så denne känner sig väl informerad om behandlingsarbetet kring placeringen. Vi skall ständigt informera om eventuella avvikelser i placeringens händelser, vare sig dom är positiva eller negativa. Vi skall också informera om eventuella önskemål kring placeringen som inte ingår i själva uppdraget.

 

Dokumentation

Vi för hela tiden journalanteckningar över varje klient. Med utformad behandlingsplan som grund. Mål och delmål som sätts upp vid inskrivning kommer att följas upp och ändras efter de att klienten landat och kanske upptäcker andra värden. Vi kommer hela tiden att göra intresseinventeringar för att följa upp klienten och dennes utveckling.

 

Samtal kring uppsatta mål hålls med jämna mellanrum. Ex. på mål kan vara att börja i terapi, ta upp kontakt med sina barn eller familj, börja träna, ta upp ett fritidsintresse, börja på en utbildning etc. Detta är en uppföljning under behandlingstiden. Placeringsansvarig erhåller en månatlig rapport där vår insats och klientens utveckling beskrivs.

 

Vad vill vi i Levagruppen uppnå tillsammans med en klient före, under och efter placering?

För oss är det viktigt att bygga upp ett förtroende med klienten, som grundar sig på att vi är vanliga människor som faktiskt bryr oss om. Att vi försöker ge stöd och råd utan att värdera eller stressa.

 

Vår ambition är att tillhandahålla redskap för klienten som hon eller han har tillgång till när man själv känner sig redo. Under placeringstiden händer det mycket för klienten, både psykiskt och fysiskt, värden förändras och han eller hon får en ny roll i samhället.

 

Vi vill vara delaktiga i den förändringen tillsammans med klienten, som ett positivt stöd, på klientens villkor och stödja dennes vilja och förmåga till att leva ett drogfritt och innehållsrikt liv.

 

Tel. växel: 0152-71 45 70

info@levagruppen.se

Copyright © Levagruppen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB